#ikkehososs

Artikkelbilde

#Metoo-kampanjen har spredd seg i hele vesten, og viser at seksuell trakassering er et samfunnsproblem. Den utøvende delen av scenekunstnorge har gjennom #stilleforopptak og #nårdansenstopper ført alarmerende historier frem i lyset. Black Box Teater, BIT Teatergarasjen og Teaterhuset Avant Garden gir sin uforbeholdne støtte til disse kampanjene og de som bryter stillheten. Som sentrale aktører i det frie scenekunstfeltet kan vi spille en nøkkelrolle i å motarbeide den ukulturen #metoo-kampanjen har påvist er gjennomgripende.

19. desember 2017
Av BIT Teatergarasjen

Som programmerende teatre presenterer vi fra våre arenaer i Oslo, Bergen og Trondheim mer enn 130 ulike produksjoner i året. Gjennom sesongprogrammet, festivaler og andre arrangementer, går flere tusen mennesker inn og ut av våre dører. Alle skal føle seg trygge og respekterte når de er hos oss, som gjestende kunstner, tekniker, billettør, baransatt, publikum, foredragsholder, kontoransatt, debattant eller frivillig. Vi krever nulltoleranse for seksuell trakassering, overgrep og diskriminering.

Som følge av #metoo-kampanjen, vil vi styrke vår forpliktelse til å skape et trygt og respektfullt arbeidsmiljø, og aktivt bidra til en kulturendring. Vi vil jobbe for å nære bevissthet, fremme kunnskap om samtykke og ansvarlig oppførsel, og tilby støtte og hjelp til de som har vært utsatt for trakasserende adferd. Dette arbeidet vil skje på individuelt plan innad i organisasjonen, og også kollektivt, i samarbeid med andre organisasjoner i scenekunstfeltet, både nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsvilkårene og organisasjonsstrukturene i det frie feltet bærer med seg utfordringer som er felles for alle utøvende praksiser. Det krever en tverrfaglig tilnærming og samarbeid med ulike institusjoner og interessenter. Frilansere jobber fra prosjekt til prosjekt, og vitnesbyrdene sier at det å anmelde trakassering eller overgrep oppleves som en risikosport. Ingen skal måtte tie om trakassering ut av frykt for å oppleves som vanskelig eller spolere fremtidige jobbmuligheter. Om man blir utsatt for trakassering i et uavhengig kompani, finnes det ingen åpenbare steder man kan henvende seg for å håndtere problemet. Slik kan de utsatte komme i en sårbar situasjon hvor det føles usikkert om man kan rapportere hendelsen til teatret eller festivalen kompaniet gjester. Videre er det vanskelig å sette klare skillelinjer mellom arbeid og sosiale situasjoner. Denne kompleksiteten er overhengende i miljøet vårt, og  må tas med i betraktningen når vi jobber med forebygging og håndtering av slike hendelser.

Et viktig ledd i bekjempelsen av seksuell trakassering og overgrep er en aktiv likestillingspolitikk. Black Box Teater, BIT Teatergarasjen og Teaterhuset Avant Garden etterstreber en jevn kjønnsbalanse i programmene våre, i administrasjonen og i våre styrer. Forestillinger som på ulike vis tøyer og bryter konvensjoner knyttet til kjønnsidentitet og maktstrukturer, er stadig å se på våre arenaer. Det kunstneriske programmet omfatter en diskursiv tilnærming til både scenekunsten, politikk og samfunn, fundert i et ønske om å utvide definisjoner og invitere til refleksjon rundt hvilke mekanismer som former oss. Vi regner dette som en viktig og integrert del av virksomheten vår, hvilket fordrer at vi holder et skjerpet blikk på våre daglige rutiner.

Vi jobber med umiddelbare og og langsiktige tiltak for å håndtere trakassering. Fra nå av vil vi implementere tydelige rutiner for varsling, og inkludere informasjon om prosedyrer og retningslinjer i alle kontrakter. I nær dialog med de ulike aktørene i feltet, og i samarbeid med blant annet Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere, deltar vi i utformingen av initiativer som kan styrke arbeidsvilkårene i scenekunstfeltet. Blant annet undersøker vi hvordan vi kan etablere et forum med profesjonelle som kan tilby assistanse, mekling og støtte i tilfeller med trakassering og overgrep. Videre deltar vi i prosessen med å lage en felles håndbok for teater- og filmfeltet, med verktøy for å håndtere og forebygge trakassering. Det er avgjørende å tydeliggjøre definisjonene av de ulike formene for trakassering, spre bevissthet rundt hvilke rettigheter man har, og ikke minst nedfelle rutiner for varsling. Kunnskap og bevissthet vil styrke posisjonen til de utsatte, i tillegg til å virke forbyggende.

Nå er vi nødt til å jobbe sammen og holde en nær dialog med alle deler av feltet for å implementere endringer. I løpet av neste sesong vil vi i hver vår by invitere til åpne møter for å diskutere hvordan vi kan bli bedre og hjelpe hverandre. Gjennom økt bevissthet, kunnskap, retningslinjer og konkrete tiltak, vil vi være pådrivere for nødvendige endringer og trygge omgivelser i arbeidet med scenekunsten. Sammen med kreftene som nå er i sving tror vi forandring er mulig.

BIT Teatergarasjen
Black Box teater
Teaterhuset Avant Garden